Nieuwe vraag in Familie & Relatie
Gevraagd door R. - 4 jaar en 3 maanden geleden
3 reacties
Moet ik alimentatie betalen?
Uit een affectieve relatie van circa 26 maanden is mijn zoon geboren. Het kind draagt mijn familienaam en mijn ex vriendin en ik hebben het gezamenlijk gezag over het kind. Het kind is gemiddeld 60% in de week bij zijn moeder en 40% in de week bij mij. We hebben een ouderschapsplan opgesteld en over o.a. de kosten van het levensonderhoud voor het kind is afgesproken dat ieder van de ouders zijn/haar eigen kosten betaald. Mijn jaarinkomen is circa 18.900 bruto, dat van mijn ex vriendin circa 11.000 bruto. Daarnaast ontvangt zij nog 289 p/m aan kindgebonden budget. Kunt u mij op basis van bovenstaande aangeven of ik kinderalimentatie aan mijn ex vriendin moet betalen?
Geachte heer, In de rechtspraak wordt bij de bepaling van de bijdrage van de ouders in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen uitgegaan van de richtlijnen van de Expertgroep Alimentatienormen. Een exacte berekening van de eventueel verschuldigde kinderalimentatie conform deze normen is gezien de door u verstrekte gegevens niet mogelijk. Daartoe is nog een aantal aanvullende gegevens nodig. Teneinde u toch een indruk te geven heb ik de volgende vooronderstellingen gehanteerd. 1. U woonde in 2015 nog samen met uw vriendin en uw zoon; 2. Er is op dit moment geen derde onderhoudsplichtige (een stiefouder van uw zoon); 3. Er zijn geen onderhoudsverplichtingen naar andere kinderen. De behoefte van uw zoon wordt gebaseerd op uw beider inkomens en het op basis van deze inkomsten door mij geraamde ontvangen kindgebonden budget ten tijde van samenwonen. De behoefte komt uit op € 314,00. Ter bepaling van het eigen aandeel van de ouders wordt hierop in mindering gebracht het kindgebonden budget. U geeft aan dat het kindgebonden budget € 289,00 per maand bedraagt. (N.B. Gezien het door u opgegeven inkomen van uw vriendin kom ik uit op een kindgebonden budget van € 340,00.) Met het door u opgegeven bedrag aan kindgebonden budget ad € 289,00 komt het eigen aandeel van de ouders in de kosten van uw zoon uit op € 25,00. Dit bedrag wordt verdeeld naar rato van de draagkracht van de onderhoudsplichtigen. Uw aandeel komt dan uit op € 19,61. Hierop wordt in mindering gebracht de kosten zorgregeling, in uw situatie een bedrag ad € 8,75. Resteert een bijdrage van € 10,86. Ingaande 1 januari 2016 dient dit bedrag jaarlijks te worden geïndexeerd. (N.B. Het in mindering brengen van het kindgebonden budget op de behoefte is gebaseerd op een richtlijn van de Expertgroep Alimentatienormen. Niet iedereen is daar even gelukkig mee en in een aantal situaties is door rechtbanken op grond van de wetsgeschiedenis van de richtlijn afgeweken. Aan de Hoge Raad is de vraag voorgelegd hoe met het kindgebonden budget moet worden omgegaan. Op de vraag is door de Hoge Raad nog niet geantwoord. Overigens staat het u uiteraard vrij om (deels) af te zien van het in mindering brengen van het kindgebonden budget) Ik ga er van uit u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. Indien er nog vragen zijn dan verneem ik dat graag van u. Met vriendelijke groet, A.Kauling-Leeftink
Geachte heer R., Ouders mogen zelf afspraken maken over de hoogte van hun bijdragen in de totale kosten van hun kind. De enige afspraak die de wet niet toestaat is die waarin u overeenkomt om helemaal niets te betalen. Uit de door u verstrekte informatie leid ik af dat de moeder en u in ieder geval zelf de kosten dragen die in direct verband staan tot het verblijf van uw zoon bij elk van u. Onduidelijk is mij wat de afspraken zijn ten aanzien van de zogenaamde verblijfsoverstijgende kosten. Als daar geen afspraken over gemaakt zijn, dan dienen de moeder en u daarin bij te dragen naar rato van uw beider draagkracht (kort gezegd: de aan de hand van een vaste formule vastgestelde verhouding tussen uw beider netto inkomen). Dat kan dus betekenen dat u in uw geval per saldo maandelijks nog een bepaald bedrag aan de moeder moet betalen. Dat is alleen anders als uw draagkracht dat niet toelaat (naast de reeds door u betaalde dagelijkse verblijfskosten voor uw zoon). Voor het uitrekenen van de exacte hoogte van uw bijdrage aan de moeder is het nodig dat u meer financiële details overlegt. Met vriendelijke groet, Otto van Beekhof
Geachte, Op basis van de wet zijn ouders verplicht naar rato van draagkracht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen. Als een ouder over onvoldoende financiële middelen beschikt om aan deze verplichting te voldoen, dan kan de bijdrage heel laag zijn. Om een indicatie te kunnen geven, dien ik over meer financiële gegevens van u en uw ex-partner te beschikken. Graag derhalve contact teneinde een voorlopige berekening te kunnen maken. Vriendelijke groeten, Monica Timmermans
Deel deze vraag
Social buttons: 
Vind voor mij de juiste advocaat
U heeft hulp nodig bij een juridisch conflict? Laat ons u helpen met het vinden van de beste advocaat!

Experts uitgelicht

Huurrecht, Bouwrecht, Burenrecht
5

(2 beoordelingen)
(Incasso) beslag en executierecht, Ontslagrecht, Echtscheiding
5

(4 beoordelingen)
Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Hippisch recht
5

(1 beoordeling)

Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?