Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met instemming van de werknemer

19 December 2013
Ook in het kader van het ontslagstelsel zoals dat is voorzien bij het wetsvoorstel is het mogelijk de arbeidsovereenkomst tot een einde te laten komen zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter. De arbeidsovereenkomst kan tot een einde komen met schriftelijke instemming van de werknemer.   Schriftelijke instemming van de werknemer De verplichting tot het vragen van toestemming aan het UWV of om de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden, geldt als de werknemer niet instemt met het ontslag. Hiermee moet volgens de wetgever worden voorkomen dat als de werknemer het eens is met zijn ontslag, toch toestemming moet worden verleend door UWV of – via ontbinding van de arbeidsovereenkomst – door de kantonrechter. Dit betekent niet dat de werkgever in alle gevallen eerst moet vragen aan de werknemer of deze instemt met het ontslag. Indien de werkgever de kans van slagen van het verkrijgen van instemming van de werknemer klein acht, kan direct het UWV dan wel de kantonrechter worden benaderd. In wezen is dat onder het huidige stelsel niet anders. Echter, uit het wetsvoorstel wordt onvoldoende duidelijk of de werkgever verplicht is om altijd instemming te vragen, indien de kans dat de werknemer akkoord gaat meer dan gering is. Bij lezing van de Memorie van Toelichting, kan deze verplichting niet geheel worden uitgesloten. Dat zou in de praktijk tot vervelende en lastige situaties leiden waarbij werknemers bijvoorbeeld getriggerd zouden kunnen worden alsnog een ziekmelding in te zetten als vertragingstactiek nadat zij de boodschap hebben gekregen dat de werkgever afscheid van hen wenst te nemen.   Instemming van de werknemer met het ontslag zal moeten blijken uit een schriftelijke verklaring. In de praktijk zal daarvoor de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst worden gebruikt, evenals dat nu het geval is.   Vernietiging Bij het ontbreken van een schriftelijke verklaring van de werknemer waarmee hij instemt met zijn ontslag, wordt er vanuit gegaan dat de werknemer niet heeft ingestemd. Als de werkgever desondanks de arbeidsovereenkomst opzegt, kan de werknemer naar de kantonrechter om het ontslag ongedaan te laten maken. Als dit verzoek wordt gehonoreerd, blijft de arbeidsovereenkomst in stand. Interessant is de toevoeging dat de werknemer geen aparte loonvordering meer behoeft in te stellen voor het loon dat de werkgever aan hem is verschuldigd. Indien de werknemer zelf geen voortzetting meer wenst van de arbeidsovereenkomst dan kan hij, in plaats van de opzegging (en daarmee de beëindiging van de arbeidsovereenkomst) te vernietigen, de kantonrechter verzoeken aan hem een billijke vergoeding toe te kennen, op grond van het enkele feit dat is opgezegd zonder schriftelijke instemming.   De mogelijkheid om vernietiging bij de kantonrechter te verzoeken zal er naar verwachting voor zorgen dat partijen eerder duidelijkheid hebben over de vraag of de arbeidsovereenkomst al dan niet is geÎindigd. Het huidige systeem van buitengerechtelijke vernietiging van de opzegging, in combinatie met het instellen van een loonvordering laat te wensen over. Met het wetsvoorstel lijkt op dit punt de gewenste en beoogde eenvoud en eenduidigheid te worden gerealiseerd.   Bescherming van de werknemer Op basis van het nieuwe ontslagrecht kan een werknemer binnen 14 dagen zijn schriftelijke (onvoorwaardelijke) instemming met ontslag, zonder opgaaf van redenen, schriftelijk herroepen. In een dergelijk geval wordt de opzegging dan wel de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, geacht niet te hebben plaatsgevonden. Ratio achter deze regeling is dat de werknemer de tijd krijgt het ontslag goed te overdenken, de wetgever meent dat door toevoeging van deze termijn juridische procedures worden voorkomen.   De vraag is of de praktijk hierbij gebaat zal zijn. De werkgever blijft in elk geval 14 dagen in onzekerheid of de gemaakte afspraken in stand blijven. Daarnaast kan een werknemer de herroepping gebruiken als drukmiddel in onderhandelingen, om zo een hogere vergoeding te bedingen waardoor de praktijk weer terug is bij ‘af’: de herroepingstermijn zal (mede) in de hand werken dat een door de werkgever gewenste beÎindiging van de arbeidsovereenkomst, ook na de voorziene wetswijziging, uiteindelijk teruggebracht zal kunnen worden tot een financiele transactie. Nog steeds zal de vraag zijn: werkgever wat heeft u ervoor over?   Conclusie Ook in het kader van het gewijzigde ontslagrecht blijft het mogelijk om in onderling overleg een arbeidsovereenkomst te beëindiging . Onduidelijk is of de werkgever verplicht wordt eerst te rade te gaan bij de betrokken werknemer indien de kans van slagen van een minnelijke regeling aanwezig wordt geacht of dat de werkgever direct mag doorstappen naar het UWV of de kantonrechter.Vernietiging van een onrechtmatige opzegging bij de kantonrechter zal snel(ler) duidelijkheid geven over de vraag of de arbeidsovereenkomst nu is geÎindigd of niet. De bedenktermijn voor de werknemer leidt tot 14 dagen onzekerheid en is daarmee, naar mijn mening, zowel voor werkgevers als werknemers ongewenst.   Auteur:Maarten Coumou Maarten Coumou is sinds november 2013 werkzaam bij AKD te Rotterdam. Maarten maakt deel uit van de praktijkgroep Arbeidsrecht, waar hij zich bezig houdt met het arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Hieronder vallen o.a. het individuele en collectieve ontslagrecht, arbeidsovereenkomsten, bijzondere bedingen en medezeggenschapsrecht. Maarten heeft gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij in juni 2013 de master Arbeidsrecht heeft afgerond. Daarnaast is hij gedurende dit jaar bestuurslid geweest van het aan de master verbonden Arbeidsrechtdispuut (ARD). In zijn scriptie heeft hij het de (on)mogelijkheden op het gebied van grensoverschrijdende cao’s onderzocht.

Gerelateerde berichten

Ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding   Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid veranderen de regels rondom...

Deel dit blog artikel

Social buttons: 

Vind voor mij de juiste advocaat

U heeft hulp nodig bij een juridisch conflict? Laat ons u helpen met het vinden van de beste advocaat!
Reageer

Experts uitgelicht

Huurrecht, Bouwrecht, Burenrecht
5

(2 beoordelingen)
(Incasso) beslag en executierecht, Ontslagrecht, Echtscheiding
5

(4 beoordelingen)
Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Hippisch recht
5

(1 beoordeling)

Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?

Over de Advocatenwijzier

Heb je een advocaat nodig maar vind je het lastig om uit het grote aanbod de juiste te kiezen? Dat begrijpen wij volkomen. Daarom helpt De Advocatenwijzer particulieren en ondernemers bij het vinden van een geschikte advocaat. Met onze uitgebreide ervaring in de advocatuur kunnen wij als geen ander de advocaat vinden die voldoet aan jouw criteria, voorkeuren en behoeften.