Algemene voorwaarden

Klik hier voor een PDF versie van de algemene voorwaarden

 1. Definities en toepasselijkheid
  1. In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
   Gebruiker
   de gebruiker van deze voorwaarden (De Advocatenwijzer)
   Opdrachtegever
   de wederpartij van gebruiker
   Overeenkomst
   de overeenkomst tot dienstverlening
   Website
   www.deadvocatenwijzer.nl
  2. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  3. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en van artikel 7:407 lid 2BW is uitgesloten.
 2. Diensten
  1. De Advocatenwijzer faciliteert een online platform waarop particulieren en bedrijven (de ‘Cliënten’) in contact kunnen komen via ons (software) systeem met advocaten (de ‘Opdrachtgever(s)’) voor het uitvoeren van juridische opdrachten. De Opdrachtgevers krijgen daarbij de mogelijkheid om zich te profileren en om te publiceren op de website. De tarieven voor de diensten die De Advocatenwijzer in rekening brengt bij de Opdrachtgevers staan vermeld op de website: https://www.deadvocatenwijzer.nl/content/voor-advocaten
  2. De Advocatenwijzer geeft zelf geen juridisch advies en is niet gebonden aan de gedragsregels (zoals die van de Nederlandse Orde van Advocaten) waaraan de Opdrachtgevers (advocaten) zijn gebonden.
  3. Bij het inschakelen van derden zal De Advocatenwijzer zoveel moelijk tevoren overleggen met de Opdrachtgever. De Advocatenwijzer is echter niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.
 3. Gebruik van het platform en de website
  1. De Opdrachtgevers en de bezoekers van de Website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie en tarieven die De Advocatenwijzer verstrekt en publiceert.
  2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle aan De Advocatenwijzer verstrekte gegevens en informatie, juist en volledig zijn.
  3. De Advocatenwijzer behoudt zich het recht voor om aan zijn verstrekte gegevens en informatie door een Opdrachtgever aan te passen alvorens deze aan bezoekers van de Website te presenteren en/of op de Website te publiceren.
  4. De Advocatenwijzer is te allen tijde bevoegd om profielen, blogs en andere informatie van een Opdrachtgever aan te passen of te verwijderen zonder restitutie van het reeds door deze Opdrachtgever aan De Advocatenwijzer betaalde bedrag.
  5. Indien een Opdrachtgever geen gebruik meer wil maken van de diensten van De Advocatenwijzer (anders dan Abonnementen), dan kan de Opdrachtgever te allen tijde schriftelijk verzoeken om uit het bestand van De Advocatenwijzer te worden verwijderd. De beëindiging van de overeenkomst tussen een Opdrachtgever en De Advocatenwijzer komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging van De Advocatenwijzer, die in beginsel binnen twee weken na de datum van het verzoek van de betreffende Opdrachtgever plaats zal vinden en zal per de datum van de bevestiging effectief zijn.
 4. Abonnementen
  1. Opdrachtgever sluit een abonnement (Starter, Professioneel of Expert pakket) af met De Advocatenwijzer om diensten af te nemen (hierna: ‘Abonnement’). De Abonnementen sluiten aan bij de NOvA-gedragsregels waaronder het advocaten wordt toegestaan te betalen voor vermeldingen of advertenties mits een vast en redelijk advertentietarief wordt overeengekomen.
  2. De Advocatenwijzer heeft een aantal Abonnementen. De inhoud van de Abonnementen staat vermeld op de Website. Voor elk abonnement geldt een redelijk advertentietarief.
  3. Voor gebruikmaking van de diensten is door de Opdrachtgever een bedrag verschuldigd. De hoogte is afhankelijk van het type Abonnement:
   Starter pakket:
   € 39,50 per advocaat per maand
   Professioneel pakket:
   € 44,50 per advocaat per maand
   Expert pakket:
   € 47,50 per advocaat per maand
   De minimale contractduur van elk pakket bedraagt twaalf maanden.
  4. Het Abonnement duurt ten minste één jaar en wordt op de verlengingsdatum automatisch verlengd met één jaar. Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% btw.
  5. Opzegging van het Abonnement dient te geschieden middels schriftelijke opzegging aan het postadres van De Advocatenwijzer of per e-mail (info@deadvocatenwijzer.nl).
 5. Tarieven en betaling
  1. Het abonnementsgeld is voor ieder jaar telkens bij vooruitbetaling verschuldigd. De betaling van facturen van De Advocatenwijzer dient te geschieden binnen 14 dagen na de datum van de factuur.
  2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Indien De Advocatenwijzer invorderingsmaatregelen treft tegen de Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering - met een minimum van 10% van de openstaande factuur - ten laste van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen. Wijst een Opdrachtgever een derde aan die een factuur van De Advocatenwijzer zal voldoen, dan blijft deze Opdrachtgever, naast die derde, hoofdelijk aansprakelijk.
  3. De Advocatenwijzer behoudt zich te allen tijde het recht om zijn tarieven aan te passen en de invulling en de voorwaarden van de dienstverlening te wijzigen. Indien die wijzigingen naar inschatting van De Advocatenwijzer voldoende significant zijn, zal De Advocatenwijzer Opdrachtgevers daarvan op de hoogte brengen.
 6. Aansprakelijkheid
  1. De Opdrachtgever vrijwaart De Advocatenwijzer, zijn werknemers en de aan zijn gerelateerde partijen, voor iedere aanspraak van een derde, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangt met de door De Advocatenwijzer voor de Opdrachtgever en de Cliënt verrichte werkzaamheden en de Opdrachtgever en de Cliënt zullen alle daarmee verband houdende kosten en schade aan De Advocatenwijzer vergoeden. Dit geldt niet voor zover de aanspraak het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Advocatenwijzer en/of zijn werknemers.
  2. Iedere aansprakelijkheid van De Advocatenwijzer jegens Opdrachtgevers en derden voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met zijn diensten, is beperkt tot het bedrag dat door de Opdrachtgever is betaald voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan met een maximum van € 1.500 (vijftienhonderd euro).
  3. De Advocatenwijzer zal de benodigde zorgvuldigheid betrachten wanneer hij bij de uitvoering van zijn diensten derden inschakelt. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor het geval De Advocatenwijzer aansprakelijk is voor de fouten van door De Advocatenwijzer ingeschakelde derden of voor het niet of niet deugdelijk functioneren van door De Advocatenwijzer bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd, noch voor storingen (in het netwerk van) de Website of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website.
  4. De Opdrachtgever machtigt De Advocatenwijzer om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
  5. Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt drie maanden nadat de gelaedeerde bekend wordt of redelijkerwijs bekend kan zijn met het bestaan van de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon.
  6. De Advocatenwijzer neemt bij de beveiliging van de gegevens van zijn Opdrachtgevers en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van hem kan worden verwacht. De Advocatenwijzer is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door De Advocatenwijzer betrachte zorg. De Advocatenwijzer is evenmin aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.
 7. Overige bepalingen
  1. De Advocatenwijzer behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanpassingen te maken aan het ontwerp of functioneren van haar website. Hieronder valt onder andere het mechanisme op grond waarvan de Opdrachtgevers worden beoordeeld (het rating mechanisme) en/of aan de wijze waarop de Opdrachtgevers door Cliënten via de Website worden gevonden (het zoekalgoritme).
  2. Naast De Advocatenwijzer kunnen ook alle personen die zijn betrokken of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van werkzaamheden of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten een beroep doen op de Algemene Voorwaarden. Hetzelfde geldt voor hun rechtsopvolgers onder algemene titel.
  3. De aan De Advocatenwijzer verstrekte informatie en gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld, indien deze als zodanig worden aangeduid of als De Advocatenwijzer redelijkerwijs wist of kon weten dat deze vertrouwelijk zijn. De Advocatenwijzer is bevoegd om vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, indien De Advocatenwijzer hiertoe op grond van de wet en/of op instructie van een daartoe bevoegd (overheids)orgaan verplicht is. Gebruiker behoudt tot één jaar na beëindiging van de overeenkomst het recht om (handels)namen en logo’s of andere bedrijfsuitingen van Opdrachtgever te gebruiken, doch slechts ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker nadrukkelijk van alle aansprakelijkheid dienaangaande.
  4. De Advocatenwijzer heeft te allen tijde het recht om de voorwaarden van deelname te wijzigen.
  5. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
  6. De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en De Advocatenwijzer is onderworpen aan Nederlands recht. De bevoegde rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Opdrachtgever en De Advocatenwijzer.
  7. De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met gebruiker, medewerkers van Gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken; behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker.
  8. Jaarlijks op 1 januari worden de tarieven aangepast op basis van het prijsindexcijfer commerciële dienstverlening.

Jaarlijks op 1 januari worden de tarieven aangepast op basis van het prijsindexcijfer commerciële dienstverlening.

Versie 20171129


Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?