Meta description: 

Arbeidsovereenkomst

Uw Zoekopdracht
Verfijn uw resultaten

TARIEF PER UUR

98 experts gespecialiseerd in zijn beschikbaar
Maak direct een afspraak
expert beoordeling tarief
LenaertsVoorvaart Advocaten
Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht, Bestuursrecht
2.6

Average: 2.6 (1 vote)

-
Lexam Advocaten
Arbeidsrecht
2.6

Average: 2.6 (1 vote)

-
DVAN
Arbeidsrecht, Bestuursrecht, Procesrecht
2.2

Average: 2.2 (1 vote)

€240
6 %
Swart Legal
Arbeidsrecht, Handelsrecht, Aansprakelijkheidsrecht
4

Average: 4 (1 vote)

€210
7 %
Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht, Vastgoedrecht, (Incasso) beslag en executierecht, Bestuursrecht
0.2

Average: 0.2 (1 vote)

€195
Flexadvocaten
Ondernemingsrecht, Verbintenissenrecht, Faillissementsrecht, Intellectueel Eigendomsrecht, Arbeidsrecht, Procesrecht, (Incasso) beslag en executierecht
3.6

Average: 3.6 (1 vote)

€180
TES advocaten
Arbeidsrecht, Verbintenissenrecht, Vastgoedrecht
2.6

Average: 2.6 (1 vote)

€175
Esq Advocaten
Verzekeringsrecht, Aansprakelijkheidsrecht, Verbintenissenrecht, Bestuursrecht, Arbeidsrecht, Personen- en Familierecht, Handelsrecht
3.6

Average: 3.6 (1 vote)

€195
6 %
Arbeidsrecht
0.2

Average: 0.2 (1 vote)

€150
RWV Advocaten
Arbeidsrecht
2.4

Average: 2.4 (1 vote)

-
7 %

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst is een contract tussen werkgever en werknemer, waarbij in ruil voor loon betaald door de werkgever, de werknemer verplicht is om persoonlijk arbeid te verrichten.

arbeidsovereenkomst, arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Er moeten drie onderdelen aanwezig zijn om te kunnen spreken van een arbeidscontract:

 1. Werknemer moet ‘in dienst zijn’ van de werkgever. Dit is slechts aan de orde wanneer er sprake is van een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer.
   
 2. Er moet sprake zijn van loonbetaling. ‘Loon’ dient hierbij in de meest ruime zin des woords te worden geïnterpreteerd en kan bestaan uit geld, zaken die worden geproduceerd door de werkgever of overige goederen of diensten die van persoonlijke waarde zijn voor de werknemer.
   
 3. Er geldt voor de werknemer een verplichting om arbeid te verrichten

 

Een arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Bij een contract voor onbepaalde tijd wordt de duur van de arbeidsrelatie niet bepaald. Bij een contract voor bepaalde tijd, wordt die duur gespecificeerd. Vind hier een voorbeeld voor een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Vind hier een voorbeeld voor een arbeidscontract voor bepaalde tijd.

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan worden verbroken wanneer:

 • Partijen dit overeenkomen
 • De werknemer zelf ontslag neemt
 • De werkgever de werknemer ontslaat

   

Ontslag met wederzijds goedvinden

Als werkgever en werknemer met elkaar overeenkomen een dienstverband te beëindigen, is er sprake van ‘ontslag met wederzijds goedvinden.’ In dit geval maken beide partijen afspraken over de afwikkeling van het ontslag die worden vastgelegd in een ‘beëindigingsovereenkomst’ ook wel een ‘vaststellingsovereenkomst’ genoemd. Onderwerpen die in een dergelijke overeenkomst worden behandeld zijn de einddatum, eventuele vrijstelling van de arbeid, afspraken over loon en opname van vakantiedagen tot de einddatum van het dienstverband, de eindafrekening en de geldigheid van een concurrentie- of relatiebeding. Download hier gratis een voorbeeld beëindigingsovereenkomst.

Werkgever en werknemer kunnen ervoor kiezen om in de beëindigingsovereenkomst een ontbindingsvergoeding te treffen. In de volksmond wordt dit ook wel een gouden handdruk genoemd.   

De inhoud van een beëindigingsovereenkomst en de vorm van zo’n gouden handdruk kunnen belangrijke financiële gevolgen hebben, zoals het recht op een uitkering. Het is daarom voor werknemers raadzaam om zich bij het opstellen van een beëindigingsovereenkomst laten bijstaan door de vakbond, het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) of een advocaat.

Vind hier een voorbeeld van een beëindigingsovereenkomst.

 

arbeidscontract, ontslag nemen, relatiebeding, concurrentiebeding, relatiebeding, arbeidsovereenkomst, arbeidscontract, ontslagbrief

      

Ontslag nemen

Een werknemer kan een arbeidscontract opzeggen. In de meeste gevallen gebeurd dat wanneer de werknemer een nieuwe baan hebt gevonden. Immers, als iemand ontslag neemt zonder een nieuwe baan hebt, vervalt het recht op een WW-uitkering.

Als een werknemer ontslag neemt, doet hij / zij dat via een ontslagbrief. Zo’n ontslagbrief dient aan specifieke eisen te voldoen. Zie hier een voorbeeld van een ontslagbrief.

 

Ontslag krijgen

In de meeste gevallen is er geen sprake ontslag met wederzijds goedvinden, maar neemt een van beide partijen het initiatief. ‘Ontslag krijgen’ betekent dat de werkgever eenzijdig het dienstverband wil opzeggen. Een werkgever kan een dienstverband alleen opzeggen indien hij aantoont dat er gegronde redenen voor ontslag aanwezig zijn.

Een aantal van de meest voorkomende redenen voor ontslag zijn:

 • Bedrijfseconomische redenen: wanneer een bedrijf of organisatie financieel in slecht weer verkeerd, kan ‘ontslag om bedrijfseconomische redenen’ worden aangevraagd. Een werkgever dient hiervoor een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV. Als de werkgever in een periode van 3 maanden 20 werknemers of meer wil ontslaan, is er sprake van collectief ontslag.

 • Niet-functioneren: hiervan is sprake wanneer de werknemer aantoonbaar niet voldoet aan de eisen die aan zijn functie zijn verbonden.

 • Verstoorde arbeidsrelatie: er kunnen allerlei oorzaken aanwezig zijn waardoor een werknemer zijn functie niet langer naar behoren kan uitvoeren. Wanneer deze redenen (a) betrekking hebben op de verhouding tussen werkgever en werknemer of tussen de werknemer en een andere werknemer, en (b) indien deze redenen aantoonbaar dusdanig ernstig en duurzaam zijn dat (c) herstel niet meer mogelijk is, kan er sprake zijn van een verstoorde arbeidsrelatie.

 • Ontslag op staande voet: een werkgever kan een werknemer ontslaan op staande voet indien er dringende redenen zijn om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Crimineel gedrag zoals fraude, diefstal of geweld, maar ook werkweigering of schending van geheimhoudingsplicht kunnen gronden zijn voor ontslag opstaande voet.  

Ontslag krijgen of een dreigend ontslag brengen vaak sterke gevoelens van twijfel en teleurstelling met zich mee. Elk van bovenstaande redenen heeft specifieke gevolgen voor de rechten van de werknemer op ontslagvergoeding, uitkering, et cetera. Het is daarom raadzaam om zakelijk te blijven en te voorkomen dat emoties de uitkomst van een ontslagprocedure beïnvloeden. Het is daarom raadzaam je goed te laten adviseren door de vakbond, het UWV of een advocaat.

Wanneer uw werknemer ontslag neemt, zorg er dan voor dat u dat ontslag goed bevestigd. Hier een voorbeeld van een ontslag-bevestigingsbrief.

 

Arbeidsovereenkomst en opzegtermijn

In principe geldt voor elk arbeidscontract een wettelijke opzegtermijn van 1 maand tenzij in de arbeidsovereenkomst anders is overeengekomen. Wanneer een werknemer op 1 januari 1999 ouder was dan 45 jaar kan het zijn dat een langere opzegtermijn geldt. Het voorgaande is niet aan de orde indien werknemer na 1 januari 1999 van werkgever is gewisseld. Indien sprake is van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, dan is het niet mogelijk een arbeidsovereenkomst tussentijds op te zeggen tenzij dit in het contract anders is overeengekomen. Een arbeidsovereenkomst kan altijd worden beëindigd indien werkgever en werknemer hier allebei akkoord mee gaan.

arbeidscontract, arbeidsovereenkomst, arbeidscontract verbreken, arbeidscontract opzeggen, arbeeidscontract bepaalde tijd, arbeidcontract onbepaalde tijd, arbeidsconflict ontslag, arbeidsconflict definitie, rechten werknemer bij arbeidsconflict

Arbeidsconflict

Een veel-voorkomende reden voor langdurige ziekte of ontslag is een ‘arbeidsgeschil’ of een ‘arbeidsconflict.’ Arbeidsconflicten ontstaan vaak wanneer door-de-werkgever opgelegde werkzaamheden of beoordeling daarvan door de werknemer als onredelijk worden ervaren. Ook functiewijzigingen, frequente ziekmeldingen of meningsverschillen over beloning zijn veel voorkomende oorzaken voor een arbeidsgeschil.

Werknemer en werkgever hebben elk rechten en plichten bij een arbeidsconflict. Beide partijen moeten zich inspannen om het conflict op te lossen. Het management dient bij een arbeidsconflict altijd neutraal en feitelijk te blijven. Werknemer heeft in principe niet het recht om zich ziek te melden ten gevolge van een conflict en verliest het recht op loon wanneer hij / zij dat toch doet.

 

Als partijen het conflict niet kunnen oplossen kan inschakelen van een advocaat of mediator een oplossing bieden.

 

Relevante blogs

Keywoorden

arbeidscontract, arbeidsovereenkomst, arbeidscontract verbreken, arbeidscontract opzeggen, arbeeidscontract bepaalde tijd, arbeidcontract onbepaalde tijd, arbeidsconflict ontslag, arbeidsconflict definitie, rechten werknemer bij arbeidsconflict

 

Experts uitgelicht