Meta description: 

Alimentatie

Uw Zoekopdracht
Verfijn uw resultaten

TARIEF PER UUR

73 experts gespecialiseerd in zijn beschikbaar
Maak direct een afspraak
expert beoordeling tarief
Kroonen & Verdult Advocaten
Personen- en Familierecht, Mediation en Arbitrage
3.6

Average: 3.6 (1 vote)

€180
Skrotzki & Van Bree Advocaten
Personen- en Familierecht, Mediation en Arbitrage
3.8

Average: 3.8 (1 vote)

-
Roelofs & Drubbel Advocaten
Personen- en Familierecht, Bestuursrecht
4.4

Average: 4.4 (1 vote)

(2)
€150
Van Beekhof Bouma Weenink
Personen- en Familierecht
4

Average: 4 (1 vote)

-
Kauling Advocaten & Mediators
Personen- en Familierecht, Mediation en Arbitrage, Personen- en Familierecht, Personen- en Familierecht
4

Average: 4 (1 vote)

(1)
€195
6 %
AMN Advocaten
Personen- en Familierecht
2.4

Average: 2.4 (1 vote)

€199
R. Kamphuis
Personen- en Familierecht
2.6

Average: 2.6 (1 vote)

€160
Advocatenkantoor Jansen
Strafrecht, Gezondheidsrecht, Personen- en Familierecht, Verbintenissenrecht
3.6

Average: 3.6 (1 vote)

€180
6 %
Brusse Masselink Advocaten
Personen- en Familierecht, Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht, (Incasso) beslag en executierecht, Vastgoedrecht, Bestuursrecht
3.6

Average: 3.6 (1 vote)

€190
Trustfull Legal Advocatenkantoor
Arbeidsrecht, Personen- en Familierecht, Bestuursrecht
4

Average: 4 (1 vote)

-

Alimentatie - Hoogte, berekening en duur van alimentatie; vaak belangrijke aandachtspunten in een echtscheiding  

Bij het aanvragen van een echtscheiding dienen veel zaken geregeld te worden. Hoe dient een echtscheiding aangevraagd te worden? Wat gebeurd er met de koopwoning? En heb ik recht op alimentatie? Zullen we wel of geen advocaat of mediator inschakelen? Dit artikel richt zich specifiek op het onderwerp van alimentatie:

 • Wat is alimentatie?
 • Wanneer wel of geen alimentatie?
 • Hoe wordt de hoogte van alimentatie berekend?
 • Hoe lang moet alimentatie betaalt worden?
 • Hoe zit het met alimentatie en pensioen?
 • Afschaffing aftrek kinderalimentatie in 2015

 

Alimentatie, alimentatie berekenen, hoogte alimentatie, duur alimentatie, alimentatie berekenen online, alimentatie en pensioen

Wat is alimentatie?

Alimentatie houdt in dat een van de ex-partners de andere partner financieel en naar draagkracht geldelijk ondersteund. Een verzoek tot het vaststellen van alimentatie kan bijvoorbeeld worden gedaan als een van de ouders de zorg over de kinderen op zich neemt en de andere partner een betaalde baan heeft. Het toekennen van alimentatie gebeurt door een rechter die bij de hoogte van het te betalen bedrag onder andere rekening dient te houden met de levensstandaard tijdens het huwelijk, de financiële draagkracht van de aanvrager en de draagkracht van de beoogde betaler.

Er kunnen twee typen alimentatie worden onderscheiden:

Kinderalimentatie

In het geval van kinderalimentatie, moet de alimentatieplichtige bijdragen aan de kosten voor het levensonderhoud van het kind. Deze verplichting duurt voort tot het kind 21 jaar oud is. De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van het totale netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk (dus van beide ouders samen), dan wel van het na het huwelijk boven dat netto gezinsinkomen gestegen netto-inkomen van de alimentatieplichtige. Daarnaast speelt de leeftijd van het kind een rol, alsmede het totaal aantal kinderen in het gezin. De behoefte van een kind wordt met ingang van 1 januari 2006 berekend voor één kind op 17%, voor twee kinderen op 26%, voor drie kinderen op 33% en voor vier of meer kinderen op 40% van het totale netto gezinsinkomen. Op het berekende bedrag wordt de voor het kind/de kinderen ontvangen kinderbijslag in mindering gebracht.

Ouders zijn sinds 1 maart 2009 verplicht een ouderschapsplan op te stellen waarin ook de kinderalimentatie dient te worden vastgesteld. Komen partijen niet tot overeenstemming dan kan de rechter de kinderalimentatie vaststellen.

Partneralimentatie

Partneralimentatie komt voor wanneer de inkomens van beide partners sterk verschillen. Voorwaarde om recht te kunnen doen gelden op betaling van een onderhoudsuitkering door een ex-echtgenoot is dat je zelf niet voldoende inkomsten hebt om in eigen levensonderhoud te voorzien en deze inkomsten ook niet in redelijkheid ook niet kan verwerven. Bij een echtscheiding kunnen partijen de hoogte en de duur van de partnerschapsalimentatie zelf overeen komen. Lukt dat niet, dan doet de rechter daarover uitspraak. U kunt zich in deze gevallen laten bijstaan door een advocaat.

       

Alimentatie, alimentatie berekenen, hoogte alimentatie, duur alimentatie, alimentatie berekenen online, alimentatie en pensioen

Hoe wordt de hoogte van alimentatie berekend?

Kinderalimentatie

De behoefte van kinderen wordt berekend aan de hand van een Nibud tabel Kosten van kinderen. Daarnaast houdt een draagkrachttabel op forfaitaire wijze rekening met de volgende redelijke kosten van levensonderhoud van de onderhoudsplichtige.

De formule luidt bij berekening van kinderalimentatie bij een netto besteedbaar inkomen (NBI) vanaf € 1500:

NBI van € 1.500: 70% NBI – (0,3 x NBI + 900)

Er geldt voorrang van kinderalimentatie boven alle andere vormen van onderhoudsverplichting. Dit heeft onder meer tot gevolg dat bij de bepaling van de draagkracht alleen de financiële situatie van de onderhoudsplichtige(n) in aanmerking wordt genomen en geen rekening wordt gehouden met de nieuwe partner. De gedachte hierachter is dat een partner in staat moet worden geacht in eigen levensonderhoud te voorzien, terwijl dit van een kind niet kan worden verwacht.

Partneralimentatie

Allereerst dient de behoefte van de ex-partner die partnerschapsalimentatie wil ontvangen te worden vastgesteld. Vervolgens wordt gekeken of hij of zij in die behoefte kan worden voorzien uit eigen inkomsten of uit inkomsten die in redelijkheid kunnen worden verworven. Inkomsten uit vermogen zijn daarbij van belang evenals de verdiencapaciteit van de onderhoudsgerechtigde. Op grond daarvan kan worden bepaald of een aanvulling op die inkomsten nodig is, met andere woorden of behoeftigheid bestaat.

Voor de vaststelling van de behoefte van de onderhoudsgerechtigde aan een onderhoudsbijdrage dient rekening te worden gehouden met alle relevante omstandigheden, waaronder de hoogte en de aard van zowel de inkomsten als de uitgaven van beide partners tijdens het huwelijk, waarin een aanwijzing kan worden gevonden voor de mate van welstand waarin zij hebben geleefd. Sparen kan onderdeel uitmaken van behoefte. De alimentatiegerechtigde dient de behoefte te onderbouwen met zoveel mogelijk concrete gegevens.

 

Verdiencapaciteit

Wat de alimentatiegerechtigde in redelijkheid aan inkomen kan verwerven, de zogenaamde verdiencapaciteit, wordt bepaald door de omstandigheden. Omstandigheden welke in redelijkheid aan het verwerven van (voldoende) eigen inkomsten in de weg kunnen staan, zijn onder meer:

 • de noodzaak tot verzorging van kinderen;
 • de leeftijd en de gezondheidstoestand van de alimentatiegerechtigde;
 • de situatie op de arbeidsmarkt;
 • de achterstand van de alimentatiegerechtigde in scholing en vakopleiding;
 • het passend zijn voor de alimentatiegerechtigde van beschikbare arbeidsmogelijkheden.

Verwijtbaar, niet voor herstel vatbaar inkomensverlies van de onderhoudsgerechtigde kan buiten beschouwing worden gelaten.

 

Berekeningsmethode

Uitgangspunt bij de alimentatiebepaling is dat de onderhoudsplichtige voor zichzelf ten minste het bestaansminimum moet behouden en daarnaast een redelijk gedeelte van zijn draagkrachtruimte. Het bestaansminimum wordt bepaald door de bijstandsnorm, waarmee wordt bedoeld het bedrag dat de onderhoudsplichtige bij afwezigheid van eigen middelen van bestaan als bijstandsuitkering zou ontvangen. Dit bedrag is afhankelijk van de gezinssituatie: alleenstaande, alleenstaande ouder, gehuwde (met of zonder kinderen).

Ook (redelijke) lasten van de onderhoudsplichtige, al dan niet forfaitair berekend, dienen in de beschouwing te worden betrokken. Naast de normale, in de bijstandsnorm verdisconteerde, uitgaven kan rekening gehouden met andere uitgaven zoals de premie ZVW (Zorgverzekeringswet), aflossing op schulden en door de scheiding van partijen noodzakelijk geworden herinrichtingskosten. Van belang is het netto besteedbaar inkomen te berekenen.

 

Hoe lang moet alimentatie worden betaald?

In beginsel geldt een periode van alimentatie 12 jaar. Partneralimentatie eindigt in een groot aantal van de gevallen na 12 jaar definitief. Partneralimentatie kan ook eindigen doordat de alimentatiegerechtigde hertrouwt of gaat samenwonen als ware gehuwd. Duur van alimentatie is ook korter als het huwelijk geen kinderen heeft voortgebracht en niet langer dan 5 jaar heeft geduurd. In dat geval geldt een maximum alimentatieduur van 5 jaar.

Alimentatie, alimentatie berekenen, hoogte alimentatie, duur alimentatie, alimentatie berekenen online, alimentatie en pensioen

Hoe zit het met alimentatie en pensioen?

Het verband tussen pensioenverevening en alimentatie is dat op de pensioeningangsdatum de draagkracht van degene die het pensioen heeft opgebouwd verminderd. Degene die vereveningsgerechtigd is zal pensioen uitgekeerd krijgen en daarmee dus inkomsten verwerven.

In de meeste gevallen geldt dat het effect voor de alimentatiegerechtigde is dat deze inkomsten verkrijgt (het verevende pensioen). Het effect voor de alimentatieplichtige is dat deze minder pensioen uitgekeerd krijgt. Of dit consequenties voor de hoogte van de alimentatie heeft hangt af van:

 • De behoefte van de alimentatiegerechtigde;
 • De draagkracht van de alimentatieplichtige.


Partners zullen in eerste instantie het scenario van pensioen mee moeten nemen in de alimentatieafspraken. Als dat niet is gebeurd, kunnen partners alsnog overeenkomen dat na de pensionering de alimentatie verminderd of zelfs op nul gesteld kan worden. De ex-partner die alimentatie ontvangt, kan de ander rechtsgeldig in een brief meedelen tot welk bedrag de alimentatie mag worden verminderd. Mochten partners geen overeenstemming bereiken, dan kan de rechter er alsnog uitspraak over doen. In dit geval adviseren wij u advies in te winnen bij een expert.

 

Afschaffing aftrek kinderalimentatie in 2015

Let op! Per 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk betaalde kinderalimentatie bij de aangifte van de inkomstenbelasting af te trekken als 'buitengewone belastingaftrek'. Het fiscale voordeel waar de alimentatiebetaler tot 1 januari 2015 op kon rekenen, en welke jaarlijks kon oplopen tot honderden euro's komt te vervallen. Ter compensatie van bovengenoemde maatregel zal met de invoering van de Wet hervorming kindregelingen het Kindgebonden budget worden verhoogd. Dit kan resulteren in een lagere behoefte van het kind. Een lagere behoefte kan onder bepaalde gevallen weer leiden tot de mogelijkheid van een verlaging van het gerechtelijk vastgestelde bedrag aan kinderalimentatie. 

Het hangt dus van de omstandigheden van het geval af of de invoering van de Wet hervorming kindregelingen voor u zal leiden tot een verlaging van de kinderalimentatie. Indien u wilt weten of u een wijzigingsverzoek in kan dienen, kunt u het beste contact opnemen met een expert

Relevante blogs

Trefwoorden

Alimentatie, alimentatie berekenen, hoogte alimentatie, duur alimentatie, alimentatie berekenen online, alimentatie en pensioen  

Experts uitgelicht